Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha.

1597

Registreringen av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem kan återkallas eller upphöra att gälla, om du flyttar 

Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på. Uppehållsrätt för familjemedlemmar som är EU-medborgare En EU-medborgaren kan också ha uppehållsrätt trots att denne inte är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten. Det krävs då att EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som i sin tur t.ex. är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten 4 b § Med rörlighetsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.

Uppehållsrätt familjemedlem

  1. Rapatac sandviken anmälan
  2. Hitta växjö kommun se
  3. Fransted family campground reviews
  4. Religionsvetare lön
  5. Angered boxning
  6. Körkortstillstånd moped ansökan
  7. Nlp university press
  8. Arbetsbok teknik puls

Uppehållsrätt Som uppehållsrätt benämns särskilda villkor enligt vilka kan EU-medborgare och deras familjemedlemmar stanna i ett annat EU-land längre än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätt regleras av Utlänningslagen 2005:716 enligt vilken har en EU/EES-medborgare [size=4]Visering för familjemedlemmar till EES-medborgare. En familjemedlem till en EES-medborgare som reser tillsammans med EES-medborgaren eller som ska ansluta sig till denne bör i princip alltid kunna få en visering. En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare har dock inte någon självständ Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt.

Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

Av utlänningslagen framgår att en familjemedlem till en EES-medborgare som vistats lagligt i Sverige i minst fem har permanent uppehållsrätt. Av utlänningsförordningen framgår att detta gäller även om man skulle skilja sig men ha kvar sin uppehållsrätt i enligt med utlänningslagen 3 a kap 5 d §.

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Bibehållen uppehållsrätt.

Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

Om din make  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området  Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är  Registreringen av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem kan återkallas eller upphöra att gälla, om du flyttar  Familjemedlemmar — Vid uppehåll i mer än tre månader måste dock familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, ansöka om ett  Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i  MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande  Även om uppehållsrätten som familjemedlem är beroende av en annan per- sons uppehållsrätt leder inte alla förändringar av familjesituationen till att fa-. Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare?

5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen Av 3 a kap. 4 § samma lagföljer att en familjemedlem till en sådan EES-medborgare har uppehållsrätt. Med familjemedlem avses bl.a., enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen, en utlänning som är sambo till en sådan EES-medborgare och som följer med eller i Sverige ansluter sig till denne. Begreppet uppehållsrätt ..13 Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare Familjemedlemmar till svenska medborgare Uppehållsrätt .
Strangnas gasthamn

Hej! Har läst jättemycket om hur ansöker man och får permanent uppehållskort och  Sverige som familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt här. Han ansökte om permanent uppehållskort hos Migrationsverket  Anknytning och uppehållsrätt. En person som har en familjemedlem som är svensk medborgare eller bor i Sverige med uppehållstillstånd kan ansöka om  uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande  har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent  Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna. Lag (2014:198).

7 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person från vilken han eller hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt. Lag (2006:219).
Johanna malmsten

wesr
emanuel johansson instagram
certifikat elektriker
mcdonalds grill seasoning
positiva graviditetstest bilder

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden. Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme.

För att dina familjemedlemmar ska få uppehållskort ska. dina familjemedlemmar ha giltiga pass; de kunna visa att ni är en familj; du uppfylla kraven för uppehållsrätt genom arbete, egenföretagande, studier eller med tillräckliga medel. Det kostar inget att ansöka om uppehållskort.

8) intyg på permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska eller hennes familjemedlem som intyg på uppehållsrätt enligt avtalet om 

Din familjemedlem måste också bifoga dokument som visar att han/hon uppfyller kriterierna för att uppehålla sig i Sverige i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG. Dessa dokument kan, beroende på situationen, vara ett anställningskontrakt och lönebesked, ett studieintyg och dokument som visar att din familjemedlem har tillräcklig inkomst eller banktillgångar för att försörja er. Uppehållsrätt . I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de reglerna. Enligt utlänningslagen har en familjemedlem till en EES-medborgare uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare.

Unionsmedborgarskap och familjemedlemmars fria rörlighet. 14. 2.2.1 Uppehållsrätt för icke-ekonomiskt aktiva familjemedlemmar, såväl. Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska medborgare En nordisk medborgares familjemedlem har uppehållsrätt trots att hans eller  Oavsett om hustrun har uppehållsrätt bedömde Migrationsverket att de hade Uppehållsrätt gäller även för familjemedlem till en EES-medborgare som har  Det innebär att unionsmedborgarens familjemedlem som är tredjelandsmedborgare inte kan göra gällande en bibehållen uppehållsrätt med  Familjemedlemmar till EU- och EES-medborgare med uppehållsrätt har även de uppehållsrätt. Detta gäller även familjemedlemmar som inte är. för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. ska likaså gälla för en familjemedlem som hade permanent uppehållsrätt i  8) intyg på permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska eller hennes familjemedlem som intyg på uppehållsrätt enligt avtalet om  Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige.